biografie ◄   boeken ◄   filographie ◄   scènes ◄   lezingen ◄   pers ◄  

 

 

 

Burgerrechten ingeperkt
Dag van de Mensenrechten

Op 10 december, de Internationale Dag van de Rechten van de Mens, wordt wereldwijd aandacht besteed aan vervolging, marteling en andere schendingen van mensenrechten. Er be-staan verschillende internationale mensenrechtenverdragen. Hoe is het met de mensenrechten gesteld sinds de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens uit 1948? Zijn deze rechten voor de burger gegarandeerd of worden ze steeds verder aangetast en is het hoog tijd dat we ons daartegen weren?

Op papier kent de wereldgemeenschap een indrukwekkend geheel aan mensenrechtenverdragen, waaronder de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, verschillende Geneefse Conventies zoals die tegen Slavernij, het Internationale Verdrag inzake Burger-rechten en Politieke Rechten en het Internationale Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele rechten. Daarnaast hebben de diverse economische en politieke gemeenschappen mensenrechten-verdragen die qua inhoud in overeenstemming zijn met de verdragen van de Verenigde Naties.
In de mensenrechtenverdragen worden rechten geformuleerd die deels teruggrijpen op de Amerikaanse Bill of Rights van 1776 en de Franse Verklaring van de rechten van de mens en van de burger uit 1789. Het recht op leven, verbod op discriminatie, verbod op slaverij en marteling én het recht op vrije meningsuiting zijn voorbeelden van zulke burger-rechten. Daarnaast zijn verschillende economische, sociale en cul-turele rechten vastgesteld zoals gelijke rechten van mannen en vrouwen, het recht op arbeid en op sociale zekerheid, recht op vakvereniging en recht op onderwijs.
De diverse Internationale Mensenrechtenverdragen zijn in dubbele zin bindend: de landen die deze verdragen hebben geratificeerd dienen zich aan de inhoud van deze verdragen te houden én hun nationale wetgeving mag niet met deze verdragen in strijd zijn. De belangrijkste mensenrechtenverdragen zijn door de meeste landen in de wereld geratificeerd en daarmee voor deze landen bindend geworden. Een andere belangrijke stap in rechtszekerheid voor de burger in de Europese Unie is de instelling van het Europese Gerechtshof. Hiermee is voor elke Europese burger de mogelijkheid ontstaan om te procederen tegen de wetten van zijn land, voorzover de burger meent dat deze wetten in strijd zijn met de internationale verdragen.

praktijk
Het bindende karakter van de mensenrechtenverdragen lijkt een solide basis voor handhaving van de mensenrechten. De praktijk ziet er echter anders uit. De Verenigde Staten kennen nog steeds de doodstraf. In veel moslimstaten worden lijfstraffen (afhakken van handen, steniging) uitgevoerd, staat de doodstraf op homofilie en worden vrouwen besneden en uitgehuwelijkt. In India worden kinderen verkocht en hebben 300 miljoen mensen, de zogenoemde paria’s, geen burgerrechten. In China komt slavernij voor en dit land kent geen recht op vrije meningsuiting. In Zuid - en Midden Amerika worden kinderen geroofd en verhandeld ter adoptie en voor medische doeleinden, et cetera.
En hoe is het gesteld met de mensenrechten in de Europese Unie en in Nederland? Zolang er een communistische vijand op het Europese continent bestond, was het Westen er alles aan gelegen om te laten zien dat haar eigen systeem veel democratischer en beter is. Met de ineenstorting van het Oostblok in 1989 is een van de belangrijkste politieke concurrenten weggevallen en daarmee de noodzaak om te wedijveren in humaniteit.

terrorisme
In plaats van het ‘rode gevaar’ werd het ‘terrorisme’ tot grootste vijand uitgeroepen. De terrorist is onzichtbaar maar altijd en overal potentieel aanwezig. Daarmee is het terrorisme een ideaal alibi geworden om de mensenrechten aan te pakken. De burger wordt via de media voortdurend op zijn angst voor onveiligheid aangesproken. In ruil voor de politieke belofte van een veilig klimaat, wordt de burger bereid gemaakt om zijn rechten ‘vrijwillig’, voor zijn eigen bestwil, in te leveren.
Gedaan wordt alsof de wereld is veranderd sinds de aanslagen op 11 september 2001. Het fenomeen terroristische aanslag is echter veel ouder. Alleen al in Europa waren er sinds de tweede helft van de vorige eeuw aanslagen van onder andere de Organisation de l’Armée Secrète (OAS) in Frankrijk, van het Ierse bevrijdingsleger, de Spaanse Basken, de Rode Brigades in Italië, de Rote Armee Fraktion in Duitsland  en de acties van Carlos. Deze gewelddadige aanslagen kostten vele duizenden mensen het leven.

maatregelen
Sinds de aanslagen van 11 september 2001 worden in sneltreinvaart veiligheidsmaatregelen genomen ‘ter bescherming van de bevolking’. Ook in Nederland wordt de waslijst van maatregelen ter beperking van de burgerrechten steeds groter. Er zijn diverse telefonische kliklijnen ingesteld waarmee verdacht gedrag anoniem kan worden aangemeld. De inzage in persoonlijke gegevens door de overheid is verge-makkelijkt. Het internetgedrag en leengedrag bij bibliotheken kan nagetrokken worden bij verdenking van terroristische sympathieën. Er is een speciale gevangenis gecreëerd waar verdachten van terro-ristische activiteiten in isolatie worden vastgehouden. Nederland ver-leent steun aan illegale vluchten van de CIA waarmee verdachten van terrorisme vervoerd worden naar gevangenissen in derde landen waar gemarteld wordt. Nederland is in door Amerika geïnitieerde oorlogen in Irak en Afghanistan verwikkeld, die gevoerd worden onder het motto het terroristische gevaar te bestrijden, et cetera., et cetera.
Naast de burgerrechten worden de economische en sociale rechten verder ingeperkt. Zo wordt de sociale zekerheid uitgehold, verslech-teren de arbeidsvoorwaarden en worden openbare nutsvoorzieningen en gezondheidszorg geprivatiseerd.

godsdienst versus meningsvrijheid
De vrijheid van meningsuiting en persvrijheid blijven evenmin gespaard. Politici, cartoonisten en journalisten die mensenrechten-schendingen van de islam aan de kaak stellen, worden gemaand hun commentaren te matigen ter wille van religieuze tolerantie. Het recht op godsdienstvrijheid wordt uitgespeeld tegen de andere mensen-rechten. Moeten we mensenrechtenschendingen als besnijdenis, verkoop van vrouwen, doodstaf op homofilie en op het afstand doen van je geloof, accepteren omwille van het recht op godsdienstvrijheid? Daarmee worden alle andere mensenrechten waardeloos. Of dienen we deze praktijken te tolereren om onze olie- en andere zakelijke belangen niet in gevaar te brengen?

internationale organisatie
Terrorisme is met vrijheidsbeperkende maatregelen niet te bestrijden. Kenmerk van terrorisme is juist haar onzichtbaarheid en onvoor-spelbaarheid. De sfeer van angst die gecreëerd wordt in zich democratisch noemende landen is dan ook meer gericht tegen de eigen burgers dan tegen terroristen  Het net van tegen de burger gerichte vrijheidsbeperkingen kan onder het motto van bescherming steeds dichter gesponnen worden. Om hiertegen verzet te kunnen bie-den is het van belang politieke, vakbonds- en mensenrechten-orga-nisaties te versterken, zowel nationaal als internationaal. Alleen op deze manier kunnen de op papier zo mooie mensenrechten werkelijk gerealiseerd worden. 


Gepubliceerd in november 2007
Cartoonist: Gabor Lodi

 

 

terug naar boven