biografie ◄   boeken ◄   filographie ◄   scčnes ◄   lezingen ◄   pers ◄  

 

 

 

Na 37 jaar eindelijk consensus?
VN-klimaatrapport

In het begin van de jaren zeventig kwam de Club van Rome met verontrustende berichten over de gevolgen van de industria-lisering. Haar bevindingen werden niet serieus genomen. Begin 2007 presenteerde het klimaatpanel van de Verenigde Naties haar klimaatrapport. Wat zijn de vooruitzichten en hoe reageert de politiek?

In 1968 richtte een groep verontruste wetenschappers de Club van Rome op. Deze wetenschappers onderzochten de samenhang tussen diverse grote wereldproblemen. Zij wilde de wereld wijzen op de ernst van deze problemen en regeringen aansporen tot maatregelen. In 1970 bracht de Club van Rome het rapport ‘Grenzen aan de groei’ uit. De belangrijkste conclusie van dit rapport was dat wanneer wij op dezelfde voet doorgaan met industrialiseren, verstedelijken, vervuilen en het verbruiken van schaarse energiebronnen - en de wereldbevol-king exponentieel blijft groeien - , de wereld vóór 2100 ten ondergaan zal gaan. Voorgesteld werd om te gaan werken aan een wereldom-vattend evenwicht waarin bevolkingsgroei en kapitaalsinvesteringen op een minimum zouden worden gehouden. Van politieke zijde waren de reacties op dit rapport veelal sceptisch, de rekenmethoden zouden niet deugen en er zou sprake zijn van ongegrond doemdenken dat veel te weinig rekening houdt met toekomstige nieuwe technieken. Verder zouden de voorgestelde oplossingen economische stagnatie tot gevolg hebben.
In de afgelopen 36 jaar sinds de verschijning van het rapport ‘Grenzen aan de groei’, zijn op het politieke vlak nauwelijks maatregelen genomen tegen de door de Club van Rome geanalyseerde problemen van toenemende overbevolking, industrialisatie en vervuiling. De bevolking blijft buitensporig groeien, net als kapitaalsinvesteringen in vervuilende sectoren en het gebruik van fossiele brandstoffen. Deze groei heeft, naast de vele problemen als gevolg van verstedelijking en vervuiling, ook klimaatverandering tot gevolg. Tot voor kort werd dit door een groot deel van de politiek wereldwijd ontkend. Zodra alarmerende geluiden in wetenschappelijke rapporten en artikelen verschenen, werden in de media andere wetenschappers naar voren geschoven om de gegevens te bagatelliseren en de invloed van de mens op het klimaat te ontkennen.

het VN-klimaatpanel
Sinds kort wordt door bedrijfsleven en politiek schoorvoetend erkend dat de mens toch invloed heeft op het klimaat. Begin februari presen-teerde het klimaatpanel van de Verenigde Naties (IPCC) haar klimaat-rapport 2007. De conclusies hierin zijn niet mis te verstaan. De concentraties van kooldioxide (CO2), methaan en salpetergas in de atmosfeer zijn sinds 1750 duidelijk gestegen als gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen, verandering van landgebruik en landbouw. De jaarlijkse groei van CO2, het belangrijkste opwarmings-gas, was de laatste 10 jaar aanzienlijk groter dan in de periode daarvoor. Hetzelfde geldt voor het gebruik van fossiele brandstoffen en methaan, hoewel de groei van laatstgenoemde wat is afgenomen door uitstootbeperkende maatregelen.
In het klimaatrapport van de Verenigde Naties wordt tevens gecon-stateerd dat warmer worden van het klimaat ondubbelzinnig is af te leiden uit observaties van toename in de temperaturen van lucht en oceaan, het wereldwijd smelten van sneeuw en ijs en stijging van de zeespiegel. De periode 1995-2006 heeft 11 van de 12 jaar de warm-ste jaren geweest sinds de eerste meteorologische metingen in 1850. In de periode 1850-2005 is de temperatuur gemiddeld 0,76 0C geste-gen, de laatste 4 decennia zijn tal van gletsjers en ijskappen gesmolten en stijgt de zeespiegel gemiddeld 1,8 mm. per jaar.
Als lange termijn veranderingen in het klimaat noemt het klimaatpanel het afnemen van de arctische temperaturen, veranderingen in neerslag, zoutgehalte van de zee en windpatronen. Ook extreme weersomstandigheden waaronder droogte, zware neerslag, hittegol-ven en tropische cyclonen zullen toenemen. Dat zich een veranderend klimaatpatroon voordoet, is enkele jaren geleden al opgemerkt door vertegenwoordigers van verzekeringsmaatschappijen. Zij hebben de laatste 10 jaar meer moeten vergoeden aan schade als gevolg van natuurrampen dan in alle jaren daarvoor.
Sinds het vorige VN-klimaatrapport zijn meettechnieken verbeterd, zijn veel meer data beschikbaar en is sprake van beter begrip van het klimaat. We kunnen dus steeds moeilijker om de conclusie heen dat de aarde door menselijke activiteit opwarmt. Bovendien verloopt dit proces steeds sneller. In voorgaande VN-klimaatrapporten werd slechts geconstateerd dat opwarming ‘waarschijnlijk’ door de mens veroorzaakt wordt. Nu wordt gesteld dat dat ‘zeer waarschijnlijk’ is. Toch houdt men met deze formulering nog steeds een klein gaatje open voor de ontkenners. Nergens wordt over zekerheid gesproken. Dit neemt niet weg dat ook de prognose voor de toekomst in dit rapport somber is. Zelfs als de komende twee decennia de concen-tratie opwarmingsgassen op het niveau van 2000 blijft, zal de aarde met 0,10C per jaar opwarmen. Als de emissies sterker stijgen dan in 2000 zullen verdere opwarming en grotere klimaatveranderingen dan tot nu toe het gevolg zijn.

politieke reacties
Wat zijn tot nu toe de reacties geweest vanuit de politiek op dit rapport? Veel wereldleiders hebben het rapport even genoemd in hun optredens en roepen op tot maatregelen. Te vrezen is echter dat deze maatregelen concreet niet tot veel verbetering zullen bijdragen. George Bush pleitte weliswaar voor een toenemend gebruik van schone energiebronnen, maar wil dit aandeel de komende decennia hooguit tot 20% van het totale verbruik laten stijgen. Concretere voorstellen liggen nog niet op tafel. Onder invloed van de autolobby haastte EU-voorzitster Angela Merkel zich de toelaatbare EU norm voor uitstoot van CO2 per auto vast te stellen op 130 gram per kilometer, 10 gram hoger dan de voorgenomen waarde. Over de catastrofale gevolgen van het toenemend gebruik van verbrandings-motoren en van de groeiende autoindustrie, de grootste oorzaken van vervuiling en opwarming, wordt gezwegen. En dan te bedenken dat in landen als China en India met hun ruim 2 miljard inwoners nu pas begonnen wordt met de productie en verkoop van auto’s aan het grote publiek.
Aanwenden van schone energiebronnen zou een belangrijke en noodzakelijke stap in de richting van klimaatbeheersing zijn. Zon, wind en water zijn ruimschoots genoeg voorhanden om te kunnen voorzien in de energiebehoefte van bedrijven en huishoudens. Voor auto’s kun-nen motoren ontwikkeld worden die draaien op waterstof, elektriciteit, biogassen of zonne-energie. De grote oliefirma’s zorgen er tot nu toe echter voor dat deze ontwikkelingen worden tegengehouden. Een schoner milieu zou immers ten koste gaan van het financiële belang van hun aandeelhouders.
Het rapport ‘Grenzen aan de groei’ van de Club van Rome waar-schuwde 37 jaar geleden al dat er snel op wereldschaal verregaande maatregelen moeten worden genomen om buitenproportionele bevol-kingsgroei en verdere industrialisatie op basis van fossiele brand-stoffen tegen te gaan. In de tussentijd zijn de problemen alleen maar verergerd. Er wordt zelfs fors geld verdiend aan de uitstoot van CO2, door emissierechten te verhandelen. Als de mens niet snel actie onderneemt om de uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen drastisch te verminderen, zou de toekomst van de mens op aarde wel eens nog maar van korte duur kunnen zijn. De politiek en het bedrijfsleven nemen echter geen effectieve maatregelen vanwege allerlei financiële belangen op korte termijn en veel mensen zijn onverschillig voor de gevolgen. Het is de mens eigen om te gaan roepen ‘hadden we maar iets gedaan’, als het al te laat is.


Gepubliceerd in februari 2007
Cartoonist: Gabor Lodi

 


 

terug naar boven ◄